Nguyễn Ngọc Mạnh: "Đừng gọi em là anh hùng"

Hương Quỳnh

"Em có thể cho đi nhưng em nhận lại cái bình an và con cái em được khỏe mạnh, không ốm đau là em mừng rồi."