Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp: Lan tỏa tinh thần sáng tạo

100% trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và đào tạo đã có những hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Đó là kết quả lớn nhất sau 3 năm triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Tuy nhiên, để thúc đẩy, làm lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, tạo môi trường hiện thực hóa các ý tưởng, cần có sự chung sức hỗ trợ từ nhiều phía.